Disclaimer PiP Advocatuur B.V.

lijntje-groen2.png
  1. Deze algemene voorwaarden voor gebruik (‘Gebruiksvoorwaarden’) zijn zowel van toepassing op het gebruik van de website (‘Website’) van PiP Advocatuur als op de verstrekking van informatie of het doen van aanbevelingen (de “Informatie”) op of middels de Website. PiP Advocatuur behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
  2. Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de Website zijn van toepassing de algemene voorwaarden van PiP Advocatuur die op verzoek worden toegezonden en die zijn te vinden op de Website onder ‘Algemene voorwaarden’. Klik hier om direct naar de algemene voorwaarden te gaan.
  3. Hoewel PiP Advocatuur de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op de Website verstrekte Informatie, kan PiP Advocatuur niet garanderen dat deze Informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is.
  4. PiP Advocatuur is, behoudens voor zover anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Informatie, het auteursrecht daaronder begrepen.
  5. PiP Advocatuur verleent hierbij toestemming kennis te nemen van de Website en de Informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken (daaronder begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van de Informatie), mits de Informatie niet wordt gewijzigd en de verwijzing naar de Gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden bij die kopie zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van de Website en de Informatie, daaronder ook begrepen het creëren van links (hypertext links en deep links) is zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van PiP Advocatuur niet toegestaan.
  6. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.
  7. Informatie wordt alleen verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffing. Verstrekking van de Informatie is niet bedoeld als juridisch advies of ander professioneel advies. Gebruikers dienen niet af te gaan op de Informatie zonder ons voorafgaand deskundig juridisch advies te vragen.
  8. PiP Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
  • schade in verband met het gebruik van de Website en de Informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de Informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar de Website verwijst, of (iii) informatie van of via een website die naar de Website verwijst;
  • informatie, die zonder voorafgaand overleg met PiP Advocatuur op de Website wordt geplaatst. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van PiP Advocatuur.`