Algemene voorwaarden van
PiP Advocatuur B.V.

lijntje-groen2.png
 1. PiP Advocatuur B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk door een advocaat. Onder ´PiP Advocatuur´ wordt in deze Algemene Voorwaarden PiP Advocatuur B.V. verstaan. Onder ‘aan PiP Advocatuur verbonden personen’ wordt verstaan degenen die voor of ten behoeve van PiP Advocatuur, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn of zijn geweest.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan PiP Advocatuur wordt gegeven, alsmede op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van aan PiP Advocatuur verbonden personen, iedere derde die, al dan niet in dienstbetrekking, bij de uitvoering van enige opdracht door PiP Advocatuur wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn, alsmede alle respectievelijke rechtsopvolgers onder algemene titel. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door PiP Advocatuur, ook indien en voor zover het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407, lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In afwijking van artikel 7:409 BW zijn de aan PiP Advocatuur verbonden personen niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
 4. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door PiP Advocatuur uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 5. Het staat PiP Advocatuur vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen met haar verbonden personen te laten uitvoeren en/of, indien PiP Advocatuur dat nodig acht, met inschakeling van derden. PiP Advocatuur zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg in acht nemen die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. PiP Algemene voorwaarden PiP Advocatuur mei 2017. Advocatuur is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. PiP Advocatuur zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derden zullen door de opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken. De opdrachtgever vrijwaart PiP Advocatuur en de aan PiP Advocatuur verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht voor de opdrachtgever.
 6. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico van PiP Advocatuur.
 7. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de onder hierboven bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door PiP Advocatuur in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium aan opdrachtgever, exclusief BTW en kantoorkosten, tot een maximum van € 5.000,- Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek vervalt het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding in ieder geval indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 8. De opdrachtgever vrijwaart PiP Advocatuur tegen alle aanspraken van derden alsmede tegen alle bijkomende kosten, verband houdende met de door PiP Advocatuur aan de opdrachtgever verleende diensten.
 9. PiP Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door computervirussen en/of het niet deugdelijk functioneren van de in de uitvoering van de opdrachten gebruikte apparatuur, software en/of gegevensbestanden. De aansprakelijkheid van PiP Advocatuur gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, onder andere onrechtmatige daad.
 10. Op grond van de geldende regelgeving is PiP Advocatuur verplicht bij het aanvaarden van een opdracht onder meer de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of niet in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten en zonder toestemming van en zonder het informeren van de opdrachtgever melding te doen van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties bij de betreffende Algemene voorwaarden PiP Advocatuur mei 2017. autoriteiten. Door het verstrekken van een opdracht aan PiP Advocatuur bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en, voor zover nodig, de betreffende identiteitsgegevens te verstrekken.
 11. De opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van PiP Advocatuur de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van diegenen binnen PiP Advocatuur voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, waaronder niet alleen e-mail en internet.
 12. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal PiP Advocatuur maandelijks een declaratie sturen voor honoraria, vermeerderd met (i) specifieke verschotten (bijv. kosten gemaakt door advocaten in andere jurisdicties, experts, vertalers, koeriers, deurwaarders, griffierechten etc.) en (ii), indien toepasselijk, BTW. Een toelichting van de verrichte werkzaamheden zal bij de factuur worden gevoegd. De door PiP Advocatuur gehanteerde tarieven zijn gebaseerd op de expertise en de ervaring van de aan PiP Advocatuur verbonden persoon die de opdracht uitvoert. PiP Advocatuur is gerechtigd de gehanteerde tarieven van tijd tot tijd vast te stellen.
 13. Voor betaling van declaraties geldt een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie, en in geval van enige tekortkoming van opdrachtgever onverwijld. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Wanneer volledige betaling niet binnen 14 dagen heeft plaatsgevonden verkeert de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en is PiP Advocatuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen en de in haar ogen noodzakelijke maatregelen te nemen ter voldoening van de declaratie. PiP Advocatuur is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever de declaratie onbetaald laat of als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. Alle (buiten) gerechtelijke kosten van PiP Advocatuur die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van opdrachtgever.
 14. PiP Advocatuur is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is PiP Advocatuur na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Tevens is PiP Advocatuur gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken.
 15. De rechtsverhouding tussen PiP Advocatuur en een opdrachtgever, alsmede een eventuele aansprakelijkstelling, is onderworpen aan Nederlands recht. Op de dienstverlening is de Kantoorklachtenregeling Advocatuur van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.
 16. PiP Advocatuur is bevoegd het laatst opgegeven adres en/of bekende adres als correspondentieadres van opdrachtgever te beschouwen. Opdrachtgever dient adreswijzigingen schriftelijk aan PiP Advocatuur door te geven. Indien opdrachtgever niet langer een voor PiP Advocatuur bekend adres heeft, dan wel niet (meer) reageert op (schriftelijke) mededelingen en/of verzoeken, is PiP Advocatuur bevoegd om haar werkzaamheden zonder verdere waarschuwing met onmiddellijke ingang op te schorten en zo nodig na schriftelijke mededeling te beëindigen.
 17. Gedurende een periode van vijf jaar na het afsluiten van een zaak zal het betreffende dossier in het archief van PiP Advocatuur worden bewaard. Na het verstrijken van deze termijn zal het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.
 18. PiP Advocatuur B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68698623.
 19. Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage bij PiP Advocatuur en worden ter hand gesteld bij de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht. Zij kunnen voorts op verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn de algemene voorwaarden te raadplegen op www.pipadvocatuur.nl